Politica de confidențialitate

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, O.C.N “ZOOM CREDIT” SRL, cu sediul pe bd. Cuza Vodă 24, mun. Chișinău, Republica Moldova, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul unic de identificare de stat (IDNO): 1018600017851 și operator de date cu caracter personal nr. 0001971, prelucrează anumite date cu caracter personal precum este detaliat mai jos.

1. Definițiile folosite în Politica de Confidențialitate

1.1. Companie sau Operator: O.C.N “ZOOM CREDIT” SRL, cu sediul pe bd. Cuza Vodă 24, mun. Chișinău, Republica Moldova, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul unic de identificare de stat (IDNO): 1018600017851;

1.2. Filială: orice oficiu permanent sau locație unde Compania sau partenerii acceptați ai Companiei (dacă există) desfășoară activitate de credit / creditare;

1.3. Utilizator: persoană fizică care a trimis cerere electronică prin Portal sau care a semnat personal cererea, pentru a cere respectivul credit, la Filială și prin această acțiune a consimțit implicit cu Politica de Confidențialitate;

1.4. Împrumutat: persoană fizică cererea căreia a fost aprobată de către Companie și cu care a fost încheiat un Contract;

1.5. Portal: adresa web a Companiei (la moment având nume de domeniu www.zoomcredit.md) unde are loc comunicarea reciprocă și schimbul de informație între Utilizator și Companie;

1.6. Contract: contractul de credit încheiat între Împrumutat și Companie pentru stabilirea dispozițiilor de oferire și rambursare a creditului(-rilor);

1.7. Perioadă precontractuală: perioada de timp din momentul când Utilizatorul a furnizat Împrumutătorului Datele Personale ale Utilizatorului și informația necesară pentru evaluarea bonității (solvenței), precum și pentru aprobarea sau refuzul încheierii Contractului.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2.1. Compania va procesa următoarele date cu caracter personal ale Utilizatorului: numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, data nașterii, sexul, imaginea vizuală (fotografiile și / sau videoclipurile), înregistrările de voce, date cu privire la card-ul de plată, număr de identificare, parola Profilului de Utilizator oferită de Companie, date financiare cu privire la conturile de credit (uri) ținute la Companie, informație cu privire la solvabilitatea Utilizatorului (împreună numite în continuare, „Datele Personale ale Utilizatorului”).

3. Scopul prelucrării

Compania va procesa Datele Personale ale Utilizatorului pentru:

3.1. crearea Profilului Utilizatorului și folosirea Portalului, respectiv pentru oferirea accesului Utilizatorului la Portal și pentru oferirea serviciilor specifice făcute accesibile de către Companie prin intermediul Portalului și în conformitate cu Termenii și Condițiile de Folosire a Portalului, precum și Contractul;

3.2. identificare și validare, respectiv:

3.2.1. pentru validarea numărului de telefon al Utilizatorului;

3.2.2. pentru fotografierea imaginii vizuale a Utilizatorului în scopul identificării;

3.2.3. pentru obținerea datelor de pe card-ul de plată al Utilizatorului în scopul inserării lor în cerere pentru folosirea lor de către furnizorii de servicii autorizați;

3.3. evaluarea bonității, respectiv pentru evaluarea bonității (solvabilității) Utilizatorului sau Împrumutatului în baza informației furnizare Datelor Personale ale Utilizatorului și informației furnizare de Utilizator sau Împrumutat, de sine stătător sau de persoane terțe autorizare (inclusiv Birourile Istoriilor de Credit), în interiorul Perioadei precontractuale și implementării Contractului.

3.4. implementarea contractului, respectiv pentru exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor Companiei în legătură cu executarea Contractului, inclusiv monitorizarea executării Contractului și executării silite a drepturilor Companiei împotriva Utilizatorului / Împrumutatului;

3.5. statistică și raportare, respectiv pentru furnizarea tuturor rapoartelor către autoritățile responsabile, precum și pentru crearea statisticii (istoriei de credit) a Utilizatorului / Împrumutatului;

3.6. buletine informative și informații despre produsele / serviciile Companiei, respectiv pentru transmiterea către Utilizatori a buletinelor informative sau altă informație comercială despre produsele / serviciile Companiei care pot fi relevante pentru Utilizator. Orice astfel de comunicare trebuie să fie transmisă prin [e-mail / Portal / SMS]. Utilizatorii trebuie să poată mereu renunța la primirea oricăror astfel de buletine informative sau mesaje comerciale.

4. Transmiterea Datelor Personale ale Utilizatorului altor entități

Compania poate transmite Datele Personale ale Utilizatorului:

4.1. persoanelor împuternicite numite să prelucreze datele cu caracter personal din numele său;

4.2. și să obțină informație despre Utilizator / Împrumutat de la persoane terțe (inclusiv, fără limitare de la Birourile Istoriilor de Credit și orice alte persoane juridice îndreptățite; agenții de colectare și recuperare a datoriilor; persoane împuternicite ale Împrumutătorului, inclusiv cele situate în străinătate) pentru evaluarea bonității (solvabilității) Utilizatorului sau Împrumutatului și să raporteze informații cu privire la comportamentului financiar al Utilizatorului / Împrumutatului în conformitate cu obligațiile legale / contractuale ale Companiei);

4.3. inclusiv datele cu privire la card-ul de plată, cu furnizorii serviciilor de plată numiți de către Companie să prelucreze plățile făcute între Utilizator / Împrumutat și Companie la executarea Contractului;

4.4. în legătură cu, sau în timpul negocierilor pentru cesiunea creanțelor apărute în baza Contractului;

4.5. așa cum este cerut de lege și când Compania crede, cu bună credință, că transmiterea este potrivită pentru a proteja drepturile Companiei și / sau pentru a se conforma unei proceduri judiciare, încheieri judecătorești sau proces legal în privința Companiei.

Compania nu va folosi Datele Personale ale Utilizatorului pentru:

4.6. comerțul, vânzarea sau locațiunea către persoane terțe fără consimțământul Utilizatorului / Împrumutatului;

4.7. transmiterea în afara teritoriului Republicii Moldova, cu excepția transmiterilor efectuate în condițiile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.s

5. Stocarea Datelor Personale ale Utilizatorului

5.1. Datele Personale ale Utilizatorului vor fi procesate pentru întreaga durată a relațiilor contractuale dintre Utilizator / Împrumutat și Companie și pentru a perioadă adăugătoare de 5 ani după aceasta în scop de raportare (e.g. obligații de raportare către autoritățile publice, apărarea drepturilor și intereselor în judecată, judecată arbitrală sau contencios administrativ, precum și pentru statistică) în conformitate cu Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă nr. 57 din 27 iulie 2016.

5.2. Dacă Utilizatorul / Împrumutatul și-a retras consimțământul și nu mai există vreun alt temei legal pentru prelucrare sau nu există obiect al prelucrării și nu există vreun temei legal superior pentru procesare, Compania va înceta prelucrarea datelor.

6. Securitatea Datelor Personale ale Utilizatorului

6.1.Compania este preocupată de securitatea datelor care sunt colectate și a implementat măsuri tehnice și organizatorice potrivite pentru a preveni accesul neautorizat la această informație. Aceste măsuri includ politici, proceduri și elemente tehnice în legătură cu controlul accesului la date. Aceste măsuri sunt în mod rezonabil destinate pentru a ajuta la protejarea Datelor Personale ale Utilizatorului de pierdere, acces neautorizat, dezvăluire, alterare sau distrugere. Compania poate folosi criptarea, protocoale web (secure socket layer), paravane de protecție (firewall), lacăte fizice și chei, restricții interne, parole de protecție și alte măsuri de securitate pentru a ajuta la prevenirea accesului neautorizat la Datele Personale ale Utilizatorului. Suplimentar, Compania folosește protocoalele standard de securitate și mecanismele de schimb pentru transmiterea informației sensibile.

7. Drepturile subiecților datelor cu caracter personal

Consimțământul pentru prelucrarea Datelor Personale ale Utilizatorului în conformitate cu prezenta Politică de Confidențialitate nu este obligatoriu, totuși refuzul de a oferi consimțământul va duce la imposibilitatea de a primi credit, de a folosi Portalul și de a implementa obligațiile în conformitate cu Contractul și / sau Termenele și Condițiile pentru Folosirea Portalului.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, subiecții datelor cu caracter personal au următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de a obiecta, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție.

Pentru exercitarea drepturilor sus-numite, Utilizatorul poate înainta o petiție în formă scrisă, datată și semnată, la următoarea adresă: zoomcredit.md@gmail.com.

În funcție de solicitarea subiectului datelor cu caracter personal, Compania trebuie în mod gratuit:

a) și fără întârziere, să confirme Utilizatorului dacă prelucrează Datele Personale ale Utilizatorului și să furnizeze informații cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii ori categoriile de destinatari cărora datele le sunt dezvăluite;

b) și fără întârziere, să comunice într-o formă inteligibilă şi într-un mod care nu necesită un echipament suplimentar, datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricare informație disponibilă privind originea acestor date;

c) și fără întârziere, să informeze Utilizatorul privind principiile de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor care vizează subiectul datelor cu caracter personal;

d) și fără întârziere, să informeze cu privire la consecinţele juridice generate de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru Utilizator;

e) și fără întârziere, să informeze privind modul de exercitare a dreptului de intervenţie asupra datelor cu caracter personal;

f) să rectifice, actualizeze, blocheze sau șteargă Datele Personale ale Utilizatorului a căror prelucrare contravine normelor legale aplicabile, în special datorită caracterului incomplet sau inexact al datelor;

g) să notifice terţii cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal despre operaţiunile efectuate conform literei f), exceptând cazurile când această notificare se dovedeşte a fi imposibilă sau presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

h) să oprească prelucrarea Datele Personale ale Utilizatorului aparținând petiționarului.

8. Actualizările la Politica de Confidențialitate

Compania poate actualiza prezenta Politică de Confidențialitate din timp în timp precum afacerea și serviciile se extind sau schimbă, sau dacă Companiei i se cere aceasta în virtutea legii. Dacă Compania face aceasta, ea va posta cea mai actuală versiune pe Portal sau la Filială astfel Utilizatorul trebuind să verifice periodic actualizările. Dacă Compania schimbă substanțial practicile menționate în prezenta Politică de Confidențialitate, Compania va notifica Utilizatorii prin expedierea unui email la adresa de email a Utilizatorului furnizată prin intermediul Portalului.

INFORMAŢIE PENTRU CONSUMATORI

Autoritatea abilitată cu funcţii de protecţie a consumatorilor:

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor

(Adresa: mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri 78, MD-2012)

Linia fierbinte: tel. 022 74-14-64

sau 0 800 28 0 28 (apel gratuit din raioanele republicii)

www.consumator.gov.md

E-mail: consumator@apc.gov.md

Examinarea reclamaţiei se efectuează la prezentarea bonului de casă, sau a unui alt document care confirmă faptul cumpărării produsului sau prestării serviciului.

Aplicați acum

Acum nu mai trebuie să aștepți în linie pentru a obține un împrumut pentru bunuri de larg consum sau pentru servicii de finanțare. Completați o cerere și primiți bani în câteva minute.