Regulamente Interne

Regulamente

Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2

al O.C.N. „Zoom Credit” SRL 

din 01.02.2019

REGULAMENT

 privind cadrul de administrare a activității Organizației de Creditare Nebancară „ZOOM CREDIT” Societate cu Răspundere Limitată

 

 

CUPRINS

 

 1. Scopul și principiile de activitate;
 2. Structura acționariatului;
 3. Componența și funcționarea organului de conducere;
 4. Structura privind cadrul de administrare a activității;
 5. Gestionarea riscului asociat activitații;
 6. Continuitatea activității
 7. Dispoziții finale și tranzitorii.

 

Noțiuni

 1. administrator – membru al consiliului, membru al organului executiv, conducător al filialei organizației de creditare nebancară;
 2. director financiar - persoana care deține răspunderea generală pentru conducerea tuturor activităților următoare: administrarea resurselor financiare, planificarea financiară și raportarea financiară;
 3. autoritate de supraveghere – Comisia Națională a Pieței Financiare;
 4. client – persoană care beneficiază sau a beneficiat de serviciile organizației de creditare nebancară ori persoană cu care organizația de creditare nebancară a negociat prestarea serviciilor de creditare nebancară, chiar dacă prestarea respectivă nu a avut loc;
 5. credit (credit nebancar) – angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiția rambursării acestora, a plății dobînzii și/sau a altor plăți aferente; prelungire a termenului de rambursare a datoriei; angajament de a achiziţiona o creanţă sau alte drepturi de a efectua o plată de către organizația de creditare nebancară;
 6. organizație de creditare nebancară – societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, care desfășoară cu titlu profesional doar activitățile prevăzute de Legea în vigoare;
 7. capacitate de risc - nivelul maxim de risc pe care o instituție și-l poate asuma având în vedere baza de capital proprie;
 8. cultura privind riscul - normele, atitudinile și conduita unei instituții în ceea ce privește conștientizarea, asumarea și administrarea riscurilor, precum și mecanismele de control care stau la baza deciziilor privind riscurile.

 

 1. Scopul și principiile de activitate

 

 1. Organizația de creditare nebancară “Zoom Credit” SRL (în continuare O.C.N. „Zoom Credit” SRL sau Organizație, declinat la cazul corespunzător) are drept scop sporirea accesului la resurse financiare al persoanelor fizice și juridice în vederea creșterii nivelului de trai al populației și a dezvoltării activității de întreprinzător;
 2. Principiile de activitate ale O.C.N “Zoom Credit” SRL sînt:
 1. asigurarea unei dezvoltări durabile în domeniul creditării nebancare; 
 2. asigurarea transparenței în activitatea de creditare nebancară;
 3. respectarea drepturilor clienților;
 4. respectarea normelor concurenței loiale;

 

 1. Structura acționariatului

 

 1. Acționariatul O.C.N “Zoom Credit” SRL este constituit din 2 persoane fizice cu o pondere de 50,00 % fiecare.

 

 1. Componența și funcționarea organului de conducere

 

 1. Organul de conducere este reprezentat de către administrator și are responsabilitatea finală și generală pentru organizație și definește, supraveghează și este responsabil pentru punerea în aplicare a unor principii de guvernanță care asigură administrarea eficientă și prudentă a organizației;
 2. Responsabilitățile organului de conducere includ stabilirea, aprobarea și supravegherea procesului de punere în aplicare a:
 1. strategiei generale de afaceri și a politicilor esențiale ale organizației având în vedere cadrul juridic și de reglementare în vigoare, luând în considerare interesele financiare și solvabilitatea pe termen lung ale organizației;
 2. strategiei generale privind administrarea riscurilor și a cadrului privind administrarea riscurilor;
 3. sumelor, tipurilor și distribuției capitalului intern și a capitalului de reglementare necesar pentru acoperirea corespunzătoare a riscurilor organizației;
 4. obiectivelor pentru administrarea lichidității organizației.

 

 1. Structura privind cadrul de administrare a activității și organigrama

 

 1. Ținînd cont structura și componența O.C.N. “Zoom Credit” SRL, Organul de conducere este reprezentat de către administrator, iar angajații ce dețin funcții cheie sau/și participa la luarea deciziilor se subordoneaza administratorului. În acelaș timp, administratorul se angajeaza sa asigure o structură operațională și organizatorică adecvată și transparentă a organizației. La fel promovează și demonstrează administrarea eficace și prudențială a organizației la nivel individual, subconsolidat și consolidat. 

Organul de conducere asigură faptul că există o separare adecvată a sarcinilor și că acestea dețin resursele financiare și umane adecvate, precum și competențele necesare pentru a-și îndeplini rolul în mod eficace. 

Organul de control este în măsura să evalueze dacă și în ce mod schimbările semnificative produse la nivelul structurii organizației (de exemplu, înființarea de filiale noi, fuziuni și achiziții, vânzarea sau lichidarea unor părți ale grupului, ori evoluții externe) au un impact asupra caracterului solid al cadrului organizațional al organizației. Dacă sunt identificate deficiențe, organul de conducere  efectueaze cu rapiditate ajustările necesare.

 

 1. Personalul O.C.N “Zoom Credit” SRL intern cât și outsourcing este format din:
 1. Administrator;
 2. Avocat x2;
 3. Expert creditar;
 4. Office Manager;
 5. Jurist x2;
 6. Programator;
 7. Contabil;
 8. Designer;
 9. Marketolog

 

 

 1. Gestionarea riscului asociat activitații

 

 1. O cultură privind riscurile solidă și consecventă constituie un element esențial al administrării eficace a riscurilor organizației. 

O.C.N “Zoom Credit” SRL dezvoltă o cultură privind riscul prin comunicare și formarea personalului cu privire la activitățile, strategia și profilul de risc al organizației și adaptează comunicarea și formarea personalului ținându – se cont de responsabilitățile personalului cu privire la asumarea riscurilor și administrarea acestora

Personalul este instruit în măsura în care să își cunoască pe deplin responsabilitățile legate de administrarea riscurilor. 

 1. Administrarea riscului în cadrul O.C.N “Zoom Credit” SRL este reflectat de către:
 1. Cultura generală stabilită de la nivel de conducere prin comunicarea de către administrator a valorilor și așteptărilor de bază ale organizației;
 2. Administratorul monitorizeaza ca angajații să acționeze în conformitate cu toate legile și regulamentele aplicabile și să comunice cu promptitudine neconformitatea observată în interiorul sau în exteriorul organizației.

 

 1. Continuitatea activității

 

6.1 O.C.N. ”Zoom Credit” SRL î-și deșfășoară activitatea prin intermediul sistemului informational de gestionare a creditelor ”ABAC”. Pentru prezentul contract compania achită lunar licență, precum și periodic odată cu modificarea legislației, achită pentru diverse modificări și/sau adaptări.

6.2 Sistemul informational ”ABAC” pe lângă gestionarea creditelor are și abilitatea de a păstra/stoca toate contractele de credit, împreună cu documentele aferente scanate în format PDF. În urma acestui fapt pentru continuitatea activității este necesar de calculator, programul instalat ”ABAC” și internet. 

6.3      Pe lânga păstrarea dosarelor scanate în sistemul informational, ele se păstrează fizic în arhiva companiei. 

 

 1. Dispoziții finale și tranzitorii

 

7.1 Prezentul Regulament intră în vigoare la data semnării lui și prevederile lui sunt obligatorii atât pentru personalul Organizației cât și pentru clienții acesteia.

7.2 Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toate subdiviziunile Organizației, indiferent de perioada creării acestora. 

7.3 În funcție de necesitatea apărută, pentru asigurarea bunei funcționari a Organizației, precum și la cererea clienților, administratorul este abilitat cu dreptul de a adopta decizii care deviază de la prevederile prezentului Regulament.

 

Aprobat prin ordinul nr. 2

al O.C.N. „Zoom Credit” SRL 

din 01.02.2019

REGULAMENT

privind mecanismele de soluționare a pretențiilor/reclamațiilor clienților Organizației de Creditare Nebancară „ZOOM CREDIT” Societate cu Răspundere Limitată.

 

I. Dispoziții generale

 

1.1 Regulament privind mecanismele de soluționare a pretențiilor/reclamațiilor clienților Organizației de Creditare Nebancară „ZOOM CREDIT” Societate cu Răspundere Limitată (în continuare – Regulament, declinat la cazul corespunzător) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară și a Legii nr. 105 din 13.03.2003, privind protecția consumatorilor şi stabileşte mecanismele de soluționare a petiţiilor parvenite din partea clienților în adresa Organizației de Creditare Nebancară „ZOOM CREDIT” Societate cu Răspundere Limitată (în continuare O.C.N. „Zoom Credit” SRL sau Organizație, declinat la cazul corespunzător).

1.2 În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:

a) pretenție – revendicare a unui drept de către o persoană care pretinde că are dreptul respectiv în raport cu activitatea O.C.N. „Zoom Credit” SRL;

b) reclamaţie – o expunere scrisă adresată de o persoană sau de un grup de persoane, având calitatea de consumator, în adresa O.C.N. „Zoom Credit” SRL, în care se formulează o cerere, o revendicare, un punct de vedere etc., în scopul asigurării protecției drepturilor și intereselor lor legitime.

c) persoană responsabilă – angajatul din cadrul O.C.N. „Zoom Credit” SRL, desemnat pentru soluţionarea reclamației şi/sau transmiterea acesteia cu concluzia sa spre examinare conducătorului Organizației.

1.3 Orice pretenție către O.C.N. „Zoom Credit” SRL, va fi înaintată acesteia sub formă de reclamație care exprimă pretenția în adresa O.C.N. „Zoom Credit” SRL (în continuare – reclamație, declinat la cazul corespunzător). 

1.4 În procesul examinării reclamației de către O.C.N. „Zoom Credit” SRL, solicitantul are următoarele drepturi:

a) să expună personal argumente persoanei responsabile;

b) să beneficieze de serviciile avocatului sau a specialistului desemnat de acesta;

c) să prezinte documente şi informaţii suplimentare persoanei responsabile;

d) să ia cunoştinţă de documentele şi informaţiile relevante pe marginea cazului pus în examinare, dacă aceasta nu aduce atingere intereselor, drepturilor şi libertăţilor altor persoane şi dacă nu prezintă secret comercial sau alt secret protejat de lege;

e) să primească răspuns argumentat în mod verbal, pe suport de hîrtie sau în formă electronică despre rezultatele examinării, reieşind din solicitarea sa;

f) să solicite suspendarea sau încetarea examinării pretenției/reclamaţiei;

g) să solicite repararea prejudiciului în modul stabilit de legislaţie;

i) să solicite aplicarea parafei de înregistrare atât pe originalul, cât şi pe copia reclamaţiei.

1.5 În scopul soluţionării cât mai operative şi eficiente a chestiunilor abordate în reclamaţie, persoana responsabilă din cadrul O.C.N. „Zoom Credit” SRL poate invita solicitantul la sediul său, solicitînd după caz explicaţii, comentarii şi materiale suplimentare.

1.6 O.C.N. „Zoom Credit” SRL este obligată să asigure confidenţialitatea datelor care fac obiectul reclamaţiei, precum şi a datelor cu caracter personal  reglementate prin Legea nr. 133  din  8 iulie 2011 “Privind protecţia datelor cu caracter personal”.

 

II. Prezentarea pretențiilor

 

2.1 Reclamaţiile care exprimă pretenții în adresa Organizației, pot fi prezentate personal, prin curier, ori expediate prin poştă la adresa oficiilor O.C.N. „Zoom Credit” SRL sau pe adresa electronică Organizației (zoomcredit.md@gmail.com) şi urmează a fi înregistrate în mod obligatoriu de către acesta în registrele corespunzătoare.

2.2 Reclamaţia se depune pe suport de hârtie sau în formă electronică în limba de stat.

2.3 Reclamaţiile trebuie să fie semnate de autor, indicându-se numele, prenumele şi domiciliul şi alte date pentru identificarea solicitantului.

2.4 Reclamaţia în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, precum şi să conţină informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a solicitantului şi alte date de contact.

2.5 Reclamaţiile care nu corespund cerinţelor stabilite la pct. 2.3 şi pct. 2.4 din prezentul Regulament se consideră anonime şi nu se examinează, cu excepţia celor ce  conţin informaţii referitor la securitatea naţională sau ordinea publică, care se remit spre examinare organelor competente.

2.6 Reclamațiile adresate repetat, care nu conţin argumente, date sau informaţii noi, nu se reexaminează, despre faptul dat urmând a fi informat în scris sau în formă electronică reclamantul.

2.7 În situaţia în care o persoană adresează în aceeaşi perioadă de timp mai multe reclamaţii cu acelaşi subiect, acestea se vor conexa, solicitantul urmând să primească un singur răspuns.

2.8 Dacă după expedierea răspunsului parvine o nouă reclamaţie cu acelaşi conţinut sau care se referă la aceeaşi problemă, aceasta se ataşează la solicitarea iniţială, făcându-se menţiune că s-a raspuns  şi se informează solicitantul.

2.9 În cazul în care o reclamaţie este semnată de mai multe persoane, se va indica persoana căreia urmează să i se expedieze răspunsul. În absenţa acestei menţiuni, primul semnatar este considerat a fi solicitantul căruia urmează să-i fie expediat răspunsul.

2.10 În cazul parvenirii unor reclamaţii, textul cărora nu poate fi descifrat sau care nu conţin date suficiente pentru examinarea lor, în termen de 3 zile lucrătoare solicitantul va fi înştiinţat despre acest fapt, solicitîndu-i-se concretizarea problemelor abordate.

2.11 În cazul în care o reclamaţie este adresată greşit, ea va fi remisă înapoi solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare.

 

III. Înregistrarea reclamaţiilor care exprimă o pretenție

 

3.1 Înregistrarea şi evidenţa reclamaţiilor se realizează prin intermediul angajatului desemnat de către conducătorul O.C.N. „Zoom Credit” SRL.

3.2 La înregistrarea reclamaţiei, pe prima pagină a acesteia se aplică parafa de înregistrare, în care se indică data primirii şi numărul de înregistrare.

3.3 Înregistrarea reclamaţiilor, precum şi a răspunsurilor la acestea, se efectuează în registrele corespondenţei de intrare şi ieşire, ţinute în mod obligatoriu de către O.C.N. „Zoom Credit” SRL.

3.4 Scrierea în registre se face astfel, încît să excludă posibilitatea de a fi radiată (ştearsă, distrusă) în mod mecanic, chimic sau în orice alt mod, fără a lăsa urme vizibile ale radierii (ştergerii, distrugerii).

3.5 Înscrierile în registre trebuie să fie vizibile şi clare.

3.6 După înregistrarea reclamaţiilor conform cerinţelor stabilite, angajatul desemnat le înaintează administratorului O.C.N. „Zoom Credit” SRL.

3.7 Administratorul Organizației indică pe rezoluţie persoana responsabilă de soluţionarea reclamaţiei.

3.8 În cazul în care responsabil de examinarea și soluționarea reclamației este administratorul Organizației, indicarea pe rezoluție a persoanei responsabile nu este obligatorie.

3.9 Orice reclamație și/sau răspuns parvenit în adresa O.C.N “Zoom Credit” SRL trebuie obligatoriu păstrat în arhiva companiei.

 

IV. Examinarea pretențiilor

 

4.1 Responsabil de examinarea și soluţionarea pretenției este persoana nominalizată în rezoluţie.

4.2 În cazul în care prin pretenție sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unui angajat al Organizației, aceasta nu poate fi examinată de persoana în cauză. Excepție de la prezenta regulă se admite în cazul în care pretenția vizează direct administratorul Organizației.

4.3 Pentru soluţionarea legală a pretențiilor ce îi sunt adresate, administratorul O.C.N. „Zoom Credit” SRL în mod verbal va dispune măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate în reclamație, conform necesităților fiecărei pretenții în parte.

4.4 Pretențiile/reclamațiile se examinează în termen maxim de 14 de zile calendaristice de la data înregistrării. 

4.5 Pretențiile, prin care se solicită o informaţie confidenţială, se examinează în termenele stabilite în legislaţia privind accesul la informaţie.

4.6 Răspunsul la reclamație se perfectează în 2 exemplare originale şi se prezintă pentru semnare administratorului O.C.N. „Zoom Credit” SRL într-un termen care ar asigura posibilitatea verificării lui şi introducerii unor modificări sau completări.

4.7 Răspunsurile se semnează de către administratorul O.C.N. „Zoom Credit” SRL.

4.8 Rezultatul examinării se aduce obligatoriu la cunoştinţa solicitantului în mod verbal sau pe suport de hîrtie, iar la solicitarea acestuia - în formă electronica, cu consemnările corespunzătoare în Registrul de evidenţă a corespondenţei de ieşire.

 

V. Supravegherea şi răspunderea în cadrul examinării pretenţiilor

 

5.1 Pretențiile și răspunsurile la acestea, precum şi documentele cu privire la examinarea lor se păstrează în dosare separate.

5.2 Administratorul  O.C.N. „Zoom Credit” SRL, precum şi angajaţii acesteia, sunt obligaţi să asigure integritatea documentelor cu privire la examinarea pretențiilor/reclamațiilor.

5.3 Dosarele cu materialele examinării pretențiilor/reclamaţiilor se păstrează în birourile de serviciu sau în încăperi amenajate special pentru arhivă.

5.4 Administratorul  O.C.N. „Zoom Credit” SRL  este direct responsabil de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, examinare şi rezolvare a pretențiilor/reclamațiilor, precum şi de legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termen optim.

5.5 Situaţiile apărute în legătură cu organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul examinării pretenţiilor/reclamațiilor de către O.C.N. „Zoom Credit” SRL, neprevăzute de prezentul Regulament, vor fi soluţionate/reglementate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

5.6 Autoritatea de supraveghere privind respectarea legislaţiei cu privire la contractele de credit pentru consumatori este Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei.

5.7 Litigiile privind contractele de credit pentru consumatori pot fi soluţionate prin aplicarea procedurii de mediere.

 

VI. Dispoziții finale și tranzitorii

 

6.1 Prezentul Regulament intră în vigoare la data semnării lui și prevederile lui sunt obligatorii atât pentru personalul Organizației cât și pentru clienții acesteia.

6.2 Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toate subdiviziunile Organizației, indiferent de perioada creării acestora. 

6.3    În funcție de necesitatea apărută, pentru asigurarea bunei functionari a Organizației, precum și la cererea clienților, administratorul este abilitat cu dreptul de a adopta decizii care deviază de la prevederile prezentului Regulament.

 

Aprobat prin  Ordinul nr. 2

al O.C.N. „Zoom Credit” SRL 

din 09.09.2022

REGULAMENT

privind prestarea serviciilor în cadrul Organizației de Creditare Nebancară „ZOOM CREDIT” Societate cu Răspundere Limitată.

 

CAPITOLUL I.

ASPECTE GENERALE

 

 1. Obiectul și scopul Regulamentului privind prestarea serviciilor în cadrul Organizației de Creditare Nebancară „ZOOM CREDIT” Societate cu Răspundere Limitată

 

Regulamentul privind prestarea serviciilor în cadrul Organizației de Creditare Nebancară „ZOOM CREDIT” Societate cu Răspundere Limitată (în continuare Regulament, declinat la cazul corespunzător), are ca obiect descrierea principiilor și mecanismelor prin intermediul cărora se prestează serviciile în cadrul Organizației de Creditare Nebancară “Zoom Credit” Societate cu Răspundere Limitată (în continuare O.C.N. „Zoom Credit” SRL sau Organizație, declinat la cazul corespunzător), în special descrierea procesului de eliberare, administrare, achitare, recuperare a creditelor nebancare. 

Scopul prezentului Regulament constă în reglementarea procesului de prestare a serviciilor de către O.C.N. „Zoom Credit” SRL, inclusiv modul de evaluare a bonității clientului, criteriile și condițiile de prestare a serviciilor, dezvăluirea componentelor costului total al serviciului, a modului de calcul al penalității, al ratei dobânzii, precum și la modalitățile de garantare de către client a rambursării la scadență a creditului, conturat prin sporirea accesului la surse financiare (credite nebancare) a populaţiei Republicii Moldova, a antreprenorilor individuali, întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, 

 

Regulamentul, este elaborat în conformitate cu:

 

 1. Codul Civil al Republicii Moldova;
 2. Legea nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară;
 3. Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor;
 4. Legea nr. 202 din 12.07.2013 privind Contractele de credit pentru consumatori;
 5. Hotărârea CNPF nr. 20/5 din 20.05.2022, cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele de creditare responsabilă aplicate organizațiilor de creditare nebancară (în vigoare din 01.09.2022);
 6. Statutul şi Regulamentele interne ale Organizației;
 7. Alte acte normative.
 1. Noţiuni principale

 

În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni semnifică:

 

 1. administrator – membru al consiliului, membru al organului executiv, conducător al filialei organizației de creditare nebancară;
 2. autoritate de supraveghere – Comisia Națională a Pieței Financiare;
 3. creditor– persoană fizică sau juridică care acordă sau se angajează să acorde credite sau credituri fiind în exerciţiul activităţii sale comerciale sau profesionale, în cazul impactului prezentului Regulament – Organizația;
 4. client – persoană care beneficiază sau a beneficiat de serviciile organizației de creditare nebancară ori persoană cu care organizația de creditare nebancară a negociat prestarea serviciilor de creditare nebancară, chiar dacă prestarea respectivă nu a avut loc;
 5. fidejusor – persoană fizică sau juridică care încheie Contract de fidejusiune cu O.C.N. „Zoom Credit” SRL, prin care se obligă să execute parțial sau integral obligația Debitorului/Codebitorului față de Organizație, atunci când Debitorul/Codebitorul nu o execută el însuși;
 6. credit (credit nebancar) – angajament de a acorda bani ca credit cu condiția rambursării acestora, a plății dobînzii și/sau a altor plăți aferente; 
 7. contract de credit – Contract care prevede că Organizația acordă clientului un credit, iar clientul se obligă să-l restiuie conform graficului stabilit, achitînd suplimentar toate comisioanele, dobînzile, penalitățile și alte taxe stabilite în Contract; 
 8. organizație de creditare nebancară – societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, care desfășoară cu titlu profesional doar activitățile prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară;
 9. filială – este o subdiviziuine separată a Organizației, situată în afara sediului acesteia, și poate să îndeplinească unele din atribuțiile Organizației; 
 10. oficiu secundar – unitate structurală internă a organizației de creditare nebancară, situată în afara sediului central, care nu este filială sau reprezentanță, nu are bilanț separat și desfășoară unele din activitățile conexe sau auxiliare ale organizației de creditare nebancară;
 11. bonitatea clientului – capacitatea clientului de a restitui, la scadenţă, creditul conform Contractului de credit, inclusiv dobînda şi costurile aferente; 
 12. costul total al creditului pentru client – toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte clientul în legătură cu, Contractul de credit şi care sînt cunoscute de creditor, cu excepţia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente Contractului de credit, în special valoarea medie a primelor de asigurare, sînt incluse în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea acestuia potrivit clauzelor şi condiţiilor prezentate este condiţionată de încheierea unui Contract de servicii;
 13. dobînda anuală efectivă (DAE) – costul total al creditului pentru client exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului;
 14. grafic de plăţi sau grafic de achitare– informaţia cu privire la sumele şi datele (perioadele) de plată ce revin clientului conform  Contractului de credit, care se coordonează între Organizație şi client şi este  parte integrantă a Contractului de credit;
 15. rata dobânzii aferente creditului – rată a dobînzii exprimată ca procent fix sau flotant aplicat anual  sumei trase din credit;
 16. dobânda lunară – rată a dobînzii exprimată ca procent fix sau flotant aplicat lunar sumei trase din credit;
 17. valoarea totală a creditului – sumele totale puse la dispoziţie în baza unui Contract de credit;
 18. valoarea totală plătibilă de către consumator  – suma dintre valoarea totală a creditului şi costul total al creditului pentru consummator;
 19. dobânda – plata pentru serviciile acordate de către Organizație, și este stabilită conform tarifelor Organizației;
 20. comisionplată care se percepe de la client la momentul eliberării creditului sau pentru prelungirea termenului de scadență a Contractului, stabilit conform tarifelor Organizației;
 21. penalitate – plată suplimentară pentru încălcarea unor prevederi stabilite de Contractul de credit și anume nerambursarea în termen, conform graficului de rambursare, a creditului și dobînzii și/sau a unei părți din acestea;
 22. cesiune – transmiterea sau cedarea dreptului de proprietate/creanță unei persoane terțe;
 23. termen de utilizare – perioada de timp, pentru care se acordă creditul;
 24. perioadă de gestiune – intervalul de timp dintre data semnării contractului și data achitării primei rate și/sau intervalul de timp între achitarea ratelor consecutive;
 25. codebitor - persoană fizică sau juridică, care prin semnarea contractului de credit cu Organizația, se obligă să execute solidar obligația prevăzută de contract (Debitor 1, Debitor 2, etc. conform contractului de credit).

Notă: Codebitorii au aceleași obligații, rezultate din contractul de credit, ambii purtând răspundere solidară pentru rambursarea creditului. În cazul în care creditul devine restant, veniturile și bunurile codebitorilor pot fi urmărite silit.

 

 1. Principiile de activitate ale O.C.N. „Zoom Credit” SRL

 

Principiile de activitate ale O.C.N. „Zoom Credit” SRL sînt:

 

 1. asigurarea stabilităţii financiare în domeniul creditării nebancare;
 2. asigurarea transparenţei în activitatea creditării nebancare;
 3. respectarea drepturilor clienţilor;
 4. respectarea principiului concurenţei loiale;
 5. respectarea normelor concurenței loiale;
 6. respectarea cerințelor de creditare responsabilă.

 

CAPITOLUL II

PROCESUL DE ACORDARE A CREDITELOR DE LA „A” LA „Z”

 

 1. Metode de promovare a produsului și comunicarea informației

potențialilor clienți ai O.C.N. „Zoom Credit” SRL

 

Potențialii clienți ai O.C.N. „Zoom Credit” SRL pot face cunoștință cu serviciile oferite de Organizație după cum urmează:

 1. accesând pagina web a O.C.N. „Zoom Credit” SRL – https://zoomcredit.md/;
 2. accesând pagina de facebook a O.C.N. „Zoom Credit” SRL  - https://www.facebook.com/zoomcredit.md/ ;
 3. apelând la numerele de telefoane: 079 330 300, 079 330 390;
 4. pliante și cărți de vizită distribuite de către echipa de personal a Organizației;
 5. alte surse…

 

 1. Depunerea cererii de solicitare a creditului de către clienți.

Primul contact cu clienții

 

2.2.1 Clienții O.C.N. „Zoom Credit” SRL au două opțiuni pentru a depune cererea de solicitare a creditului:

 1. online, prin intermediul paginei web a Organizației, clienții pot depune o cerere prealabilă;
 2. pe suport de hârtie, nemijlocit în oficiile Organzației.

În cazul în care clientul a depus cererea online, aceasta va fi prelucrată de către angajații Organizației, iar ulterior clientul va fi telefonat și informat despre decizia luată:

 • clientul este invitat în unul din oficiile O.C.N. „Zoom Credit” SRL pentru a depune cererea de solicitare a creditului și a pachetului de acte necesare;
 • refuz.

În cazul în care clientul a depus cererea pe suport de hârtie, în oficiile Organizației, aceasta va fi prelucrată și în termen de 30 minute, prin intermediul telefonului acesta va fi informat despre decizia luată:

 • aprobare, clientul este invitat în oficiul Organizației în care a depus cererea pentru semnarea Contractului de credit și debursarea creditului, prin eliberarea mijloacelor bănești din casieria Organizației sau transfer la contul de card sau bancar;
 • refuz.

2.2.2 Clientul are discuție preliminară cu specialistul din cadrul Organizației care se petrece în oficiile Organizației sau la telefon.

Scopul discuţiei respective este clarificarea condițiilor de creditare, tarifele stabilite de Organizație, metodele de achitare a ratelor stabilirea conformării clientului cu cerințele Organizației.

La etapa dată Administratorul sau specialistul din cadrul Organizației îi prezintă clientului toată informațiea necesară, în așa fel, încât acesta să înțeleagă clar toate condițiile impuse de Organizație.

2.2.3 Criteriile de eligibilitate stabilite pentru solicitantul (Debitorul/Codebitorul), sunt următoarele:

 1. Persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu - capabilă prin fapta proprie să obțină și să exercite drepturi civile, să-și asume și să execute personal obligațiile civile;
 2. Cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau persoana fără cetățenie  (apatrid):
 • care deține act de identitate corespunzător, eliberat de organele abilitate ale  Republicii Moldova, valabil la momentul solicitării/acordării creditului.
 • cu domiciliul permanent în Republica Moldova.
 1. Vârsta cuprinsă între 21-70 ani - vârsta maximă până la care se va rambursa creditul;
 2. Angajat  în câmpul muncii de minim 6 luni, iar la locul actual de muncă cu o vechime de minim 4 luni, dacă altfel nu este solicitat de Organizație.

Vechimea la locul de muncă se stabilește reieșind din data angajării la locul actuyal de muncă, conform informație obținute în rezultatul verificării bazelor de date.

2.2.4 Criteriile de eligibilitate stabilite pentru Solicitantul (Debitorul/Codebitorul), care activează peste hotarele țării:

 1. Persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu - capabilă prin fapta proprie să obțină și să exercite drepturi civile, să-și asume și să execute personal obligațiile civile;
 2. Cetățean al Republicii Moldova, care deține act de identitate corespuzător sau permisul de ședere/muncă, eliberat de organele abilitate ale statului pe teritoriul căruia activează;
 3. Vârsta cuprinsă între 21-70 ani - vârsta maximă până la care se va rambursa creditul;
 4. Loc de muncă permanent, cu o vechime la locul de muncă actual de cel puțin 6 luni, cu venituri confirmate documentar.

2.2.5 Organizația nu va acorda credit Solicitantului (Debitor/Codebitor) și nu vor fi acceptați în calitate de Fidejusor persoanele, care:

 1. dețin istorie de credit negativă;
 2. sunt nerezidenți ai Republicii Moldova;
 3. nu corespund criteriilor de eligibilitate și solvabilitate;
 4. nu dispun de garanții pentru credit, dacă acestea sunt necesare;
 5. dețin sechestre/interdicții asupra conturilor, bunurilor aflate în patrimoniu;
 6. au fost implicați în litigii de încasare a datoriei, sau de alt tip;
 7. în alte cazuri, la discreția Organizației.  

 

 1. Setul de documente necesar a fi prezentat/depus la etapa depunerii

cererii de solicitare a creditului

 

2.3.1 Cererea de solicitare a creditului

 

Cererea de solicitare a creditului (în continuare – Cerere, declinat la cazul corespunzător) se completează în momentul consultării clientului și familiarizării acestuia cu condițiile și tarifele Organizației.

Cererea conține informații despre client, suma creditului solicitat, perioada și destinația utilizării Creditului.

Prin semnarea cererii clientul confirmă veridicitatea informației. La fel își exprimă acordul cu privire la prelucrarea de către organizație a datelor proprii cu caracter personal, necesare pentru prestarea serviciului, precum și este de acord cu verificarea informațiilor necesare prin intermediul bazelor de date relevante.

La cerere, clientul anexează copia buletinului de identitate valabil și/sau pașaportul valabil și/sau permisul de conducere valabil  la data depunerii cererii respective, dovada venitului confirmat al clientului.

Suplimentar în cazul produselor Zoom Auto, Zoom Business, Zoom Ipoteca, la cererea specialistului din cadrul O.C.N. „Zoom Credit” SRL, clientul prezintă actele în original care confirmă bunurile deținute sau documentele contabile a companiei.

În timpul analizei cererii persoana responsabilă ia decizia de acordare sau de refuzare a acordării Creditului, în baza documentelor și informației prezentate de către client. Specialistul responsabil este împuternicit să micșoreze suma solicitată și/sau termenul de utilizare a Creditului și să solicite garanții suplimentare.

Pentru acordarea creditului este obligatoriu votul pro din partea Administratorului.

Toate cererile se păstrează în arhiva organizației.

 

2.3.2 Declarația clientului și informația preliminară încheierii Contractului

 

Declarația clientului (în contiuare – Declarație, declinat la cazul corespunzător) este semnată și depusă de către acesta odată cu Cererea.

Specialistul responsabil din cadrul Organizației va explica clientului conținutul Declarației, după care, Declarația va fi semnată de către client.

 Prin semnarea Declarației, clientul confirmă faptul că a făcut cunoștință cu tarifele și condițiile Organizației, și este de acord cu acestea, precum își confirmă veniturile, sursa și după caz statutul litigiilor care au fost identificate de către specialistul de creditare.

Suplimentar, specialistul din cadrul Organizației prezintă clientului într-un limbaj clar, concis și lizibil informația precontractuală. Acesta este oferită cu scopul ca, clientul să poată compara mai multe oferte pentru a lua o decizie corectă cu privire la eventuala încheiere a Contractului de credit.

Informația precontractuală va cuprinde conținutul prevăzut la art. 5, alin. (3) din Legea nr. 202 din 12.07.2013 ”privind Contractele de credit pentru consumatori” și va fi semnată de către client.

Odată cu informațiile precontractuale, specialistul aduce la cunoștința clientului și graficul rambursării (care ulterior va fi inclus în Contractual de credit) creditului, în care vor fi indicate toate sumele care urmează a fi achitate de către acesta după primirea creditului.

 

2.3.3 Declarația fidejusorului

 

Declarația fidejusorului  este depusă de către fidejusor în cazul în care administratorul O.C.N. „Zoom Credit” SRL decide că pentru a beneficia de credit, clientul are nevoie de garanții suplimentare.

La declarația fidejusorului, fidejusorul anexează copia buletinului de identitate valabil și/sau pașaportul valabil și/sau permisul de conducere valabil la data depunerii declarației respective.

Suplimentar, la cererea specialistului din cadrul O.C.N. „Zoom Credit” SRL, fidejusorul prezintă actele în original ale bunurilor deținute în proprietate.

Fidejusorul la fel primește și semnează informațiile precontractuale.

 

2.3.4 Codebitorul

 

În calitate de Codebitor, de către Organizație, poate fi acceptat:

 1. soțul/soția,
 2. rudele de gradul I și II - fiii, fiicele (inclusiv cei înfiați), părinții (inclusiv cei adoptivi), frații și surorile;
 3. afini de gradul I și II - părinții -socri (inclusiv cei adoptivi), frații și surorile ai soțului/soției;
 4. ginere, nora;
 5. concubinul/concubina;
 6. alte persoane declarate eligibile potrivit criteriilor Organizației. 

În calitate de Codebitori pentru un contract de credit pot participa mai multe persoane fizice, menționate la lit. a)-f).

2.4 Evaluarea bonității clientului

 

Înainte de încheierea unui Contract de credit, Organizația evaluează bonitatea clientului în conformitate cu cerințele de creditare responsabilă aprobate de autoritatea de supraveghere și anume Regulamentul ”privind cerințele de creditare responsabilă aplicate organizațiilor de creditare nebancară”, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 20/5 din 20.05.2022 (în vigoare din 01.09.2022), pe baza unui volum suficient de informaţii obţinute inclusiv de la client şi după caz, pe baza consultării bazei de date relevante.

La evaluarea bonității clientului, Organizația evaluează capacitatea acestuia de a-și asuma o anumită obligație în temeiul contractului de credit pe care ar putea să și-o onoreze împreună cu obligațiile de credit deja asumate.

Pentru a purcede la evaluarea bonității clientului, ultimul are obligația de a prezenta informații veridice necesare prestării serviciului.

În cazul în care creditul este acordat către două sau mai multe persoane (Codebitori), venitul și obligațiile financiare ale acestora trebuie evaluate împreună, pentru a obține Raportul dintre Serviciul Datorie și Venituri (RSDV), precum este definit în Regulamentul ”privind cerințele de creditare responsabilă aplicate organizațiilor de creditare nebancară”, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 20/5 din 20.05.2022 (în vigoare din 01.09.2022).

Evaluarea bonității clientului are drept scop:

- prevenirea oricăror întârzieri în efectuarea plăților, a nerambursării creditului/leasingului financiar sau a întârzierii în exercitarea dreptului de gaj;

- neadmiterea în procesul de creditare/leasing financiar a depășirii nivelului maxim admis al gradului de îndatorare a clienților, respectându-se limitele prevăzute de autoritatea de supraveghere;

- asigurarea rambursării creditului din venitul clientului, și nu prin recuperarea forțată a acestuia din contul bunului gajat sau din contul modificărilor valorii bunului gajat, sau din contul altor active ale clientului.

Evaluarea bonității clientului va avea loc după cum urmează:

 • verificarea conform vizei de reședință a solicitantului la instanța de judecată competentă, pe site-ul www.instante.justice.md accesînd numele și prenumele. Dacă viza de reședință este alta decât mun. Chișinău, clientul se verifică neapărat și la Judecătoria Chișinău. În cazul în care numele sau prenumele conține diacriticele ă,î,î,ș,ț, se verifică repetat înlocuind cu literele a,i,s,t. Obligatoriu se verifică și toți fidejusorii. În cazul în care clientul are litigii penale, contravenționale (dacă este cazul), civile privind executarea obligațiilor sau încasarea datoriei etc., cererea este respinsă imediat fără verificarea după criteriile ulterioare. 
 • verificarea informației referitoare la bunurile imobile care solicitantul indică că îi aparțin sau deține cotă parte pe site-ul www.asp.gov.md. În cazul în care asupra bunului sunt stabilite interdicții de către executorii judecătorești, cererea este respinsă imediat fără verificarea după criteriile ulterioare. Dacă bunul este grevat cu ipotecă la alți creditori, se verifică detaliat capacitatea de plată a unui nou credit și se consultă asupra aprobării cu administratorul Organizației.
 • verificarea clientului prin intermediului biroului istoricului de credit. Accesând creditele persoanei, bunurile mobile și imobile, precum și veniturile persoanei.
 • ofițerul de creditare responsabil de evaluarea bonității clientului este obligat să păstreze toată informația în baza căruia clientul a fost verificat. Informația urmează să fie păstrată în sistemul operațional de lucru “ABAC”.

În cazul în care părțile contractului de credit convin să modifice suma totală a creditului, Organizația, înainte de orice creștere a valorii totale a creditului, va actualiza informațiile disponibile privind clientul și bunul gajat, la fel ca și în cazul unei solicitări noi de credit, și, în baza informațiilor actualizate, va efectua o evaluare repetată a bonității clientului.

Specialistul din cadrul Organizației poate admite derogări din prezentul Regulament doar cu aprobarea Administratorului.

 

 1. Dezvăluirea costului total al serviciului.

Calculul ratei dobânzii

Organizația conturează costul total al serviciului, prin prezentarea beneficiarului a dobânzii anuale efective (în continuare DAE), atît în informația precontractuală cât și în Contractul de credit. DAE se indică în Declarația depusă de către client.

Calculul DAE se bazează pe ipoteza conform căreia Contractul urmează să rămână valabil pe perioada convenită, iar Organizația şi clientul îşi vor îndeplini obligaţiile în condiţiile şi în termenele convenite în Contract.

DAE este calculată conform următoarei formule: costul total al creditului pentru client exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului.

Ecuația de calcul a dobânzii anuale efective exprimă egalitatea dintre valoarea totală prezentă a tragerilor, pe de o parte, și valoarea totală prezentă a rambursărilor și a costurilor suportate, pe de altă parte, adică:

                                  k=1mCk(1+X)-tk=l=1m'Dl(1+X)-sl

unde: - X este dobânda anuală efectivă (DAE): - m este numărul ultimei trageri;- k este numărul unei trageri, astfel 1km, - Ck este valoarea tragerii k; -tk este intervalul, exprimat în ani și fracțiuni de an, dintre data primei trageri și data fiecărei trageri ulterioare, astfel t1=0, –m' este numărul ultimei rambursări sau plăți; - I este numărul unei rambursări sau plăți; — Dl este cuantumul unei rambursări sau plăți;  — sl este intervalul, exprimat în ani și fracțiuni de an, dintre data primei trageri și data fiecărei rambursări sau plăți următoare.

      În scopul calculării dobînzii anuale efective, se determină costul total al creditului, cu excepţia costurilor suportate de către client pentru nerespectarea oricăruia dintre angajamentele stabilite prin Contract. 

Rata dobânzii poate fi fixă sau flotantă în dependență de perioadă Contractării creditului și produs ales de beneficiar.

Dobânda Contractuală se calculează conform graficului de rambursare și este împărțită în rate, conform termenului de utilizare a Creditului solicitat de client.

Dobânda Contractuală poate fi calculată atât de la soldul inițial al creditutui și împărțită egal pentru toată durata Contractului cît și calculată de la soldul restant, în dependență de produsul solicitat și ales de client, însă dobânda de credit anuală nu poate depăși 50% din valoarea totală a creditului.

Organizația nu percepe niciun comision de acordare a creditului. La fel, aceasta poate percepe un comision de rambursare de 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi rezoluțiunea convenită a contractului de credit este mai mare de un an și 0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și data convenită pentru rezoluțiunea contractului de credit nu este mai mare de un an.

Penalitatea pentru întârziere, maximă încasată de Organizație, la contractele de credit acordate clienților consumatori, va fi de la 0,01% până la 0,04% din valoarea totală a creditului pentru o zi de credit nebancar.

Organizația respectă cerința legală prin care se interzice stabilirea costului total al creditului nebancar (care include dobânzi, comisioane, taxe, penalități, dobânzi de întârziere și orice alt tip de plată) mai mare decât valoarea debursată conform contractului respectiv, care nu este destinat achiziționării, construcției sau renovării (modernizării) unei locuințe garantate cu un bun imobil în vederea asigurării obligației de plată a creditului respectiv; iar toate celelalte plăți aferente (comisioane, taxe, penalități, dobânzi de întârziere și orice alt tip de plată), cu excepția dobânzii, pe o zi de credit ce depășesc 0,04% din valoarea totală a creditului pentru consumatori,.

 

 1. Perfectarea Contractului de credit.

Perfectarea Contractului/Contractelor de fidejusiune.

Perfectarea Contractului/Contractelor de gaj/ipotecă.

Eliberarea numerarului.

 

Specialistul responsabil din cadrul Organizației va redacta Contractul într-un limbaj clar și lizibil, în conformitate cu categoria de credit oferit, menționată pe verso-ul cererii. Contractul va fi printat pe suport de hîrtie și culoarea de fond a hîrtiei pe care este printat Contractual va fi în contrast cu cea a fontului utilizat.

Contractul va fi semnat obligatoriu de către administratorul O.C.N. „Zoom Credit” sau de altă persoană împuternicită de acesta și va specifica în mod clar și concis:

 • tipul creditului;
 • numele/denumirile și adresele domiciliului/sediului părților Contractante;
 • durata Contractului;
 • valoarea totală a creditului;
 • rata dobânzii;
 • dobânda anuală efectivă și valoarea totală platibilă;
 • graficul de achitare;
 • comisioane și penalități precum și o avertizare privind consecințele neefectuării plăților;
 • garanțiile și asigurările necesare;
 • dreptul de revocare a Contractului și termenii în care aceasta poate avea loc;
 • dreptul de rambursare anticipate și procedura;
 • alte informații.

Contractele de credit vor fi printate în 2 exemplare (Un exemplar pentru client și altul pentru Organizație).

Specialistul responsabil din cadrul Organizației va explica clientului conținutul Contractului și procedura de rambursare a creditului, dobânzii și altor plăți aferente. În cazul fidejusorilor, acestora li se va explica conținutul Contractului de credit și a Contractului de fidejusiune 

Ulterior, urmează semnarea Contractelor de către client și fidejusor. Semnătura se aplică în spațiile special prevăzute pentru semnarea acestora (se semnează de către fidejusor doar dacă administratorul organizației impune fidejusiunea).

Contractele de fidejusiune vor fi printate în 2 exemplare (un exemplar pentru fidejusor și altul pentru Organizație). Numărul de ordine al Contractelor de fidejusiune va fi stabili reieșind din numărul acordat Contractului de credit

Dacă în procesul de aprobare a cererii s–a decis  necesitatea garantării creditului prin gajarea bunurilor mobile/imobile, suplimentar va fi întocmit și semnat Contractul de gaj și Avizul de înregistrare a gajului sau Contractul de ipotecă.

Înainte de perfectarea și redactarea Contractului de gaj sau a Contractului de ipotecă, clientul și/sau fidejusorul/rii prezintă actele care confirmă dreptul de proprietate și caracteristicile bunului propus în gaj.

Contractele de gaj, ipotecă vor fi printate în 3 exemplare (un exemplar pentru notar, unul pentru debitorul gajist și unul pentru Organizație). 

Doar după ce au fost verificate prezența semnăturilor pe  toate Contractele și alte documente necesare, au fost îndeplinite toate condițiile prevăzute în Contractul de credit, va urma eliberarea propriu – zisă a creditului.

 

CAPITOLUL III

MONITORIZAREA CLIENȚILOR

 GESTIONAREA DOSARELOR DE CREDIT

 

3.1 Modalitatea de activitate cu creditele nebancare active și/sau reziliate a O.C.N. ”Zoom Credit” SRL.

 

Monitorizarea clienților are ca scop reducerea riscurilor și asigurarea calității portofoliului de credite. Specialistul responsabil va monitoriza clientul începând cu prima rată de achitare și până la achitarea definitivă a creditului.

Organizația implementează procese corespunzătoare care să permită monitorizarea eficientă a clienților după cum urmează:

 • informarea clienților prin intermediul telefonului despre apropierea datei de achitare a ratei și comunicarea concretă a acesteia;
 • comunicarea graficului de activitate a Organizației în cazul intervenirii unor schimbări în orarul de activitate de bază;
 • la apariția restanței de plată, pentru o perioadă de 1-10 zile, Clienții dați vor fi contactați prin intermediul telefonului, sms, rețele de socializare și alte aplicații relevevante de către ofițerul de creditare, care a aprobat creditul.
 • în consecutivitate, la mărirea termenului de restanță de la 11 la 45 zile, debitorii la fel vor fi contactați prin intermediul telefonului, sms, rețelelor de socializare și alte aplicații relevante de către persoana desemnată de administrator. Totodată angajatul companiei este în drept să transmită o somație privind restanța la zi a clientului și solicitarea de a achita suma restantă.
 • ulterior, la depășirea termenului de 30 zile/45 zile de restanță la plata creditului, dosarul va fi transmis spre gestiune departamentului juridic. Astfel jurisconsultul Organizației la restanță de 30 zile poate rezolvi unilateral, anticipat contractul de credit și transmite clientului somația privind achitarea sumei totale a creditului în termen de 15 zile, punând în întârziere debitorul în temeiul art. 942 Cod Civil sau poate remite o notificare despre necesitatea de a achita restanța la zi, în ambele cazururi, notificând clientul despre consecințele neachitării la expirarea a 90 zile de întârziere.
 • fără însă a se limita la cele expuse mai sus, după remiterea notificării sau rezoluțiunii contractului de credit, de către angajații OCN ”Zoom Credit” SRL urmează să fie luate toate măsurile legale în vederea soluționării amiabile a litigiului, propunerea soluțiilor de aplanare și rezolvare a situațiilor dificile (întârzieri la achitarea ratei, insuficiența mijloacelor financiare) care să fie convenabile atât pentru Organizație cât și pentru client.
 • dreptul Organizației de a rezolvi contractul apare din momentul apariției a 30 zile de restanță, ori în cazul creditelor garantate, dacă se admite de către debitorul gajist a înrăutățirii sau pieirii bunului gajat/ipotecat.
 • totodată, dacă clientul face achitări parțiale sau are motive plauzibile, prin care își poate argumenta reținerile la achitarea ratelor lunare; este mereu la contact cu reprezentanții companiei, Organizația poate admite prelungirea termenului de întârziere înregistrat de la 45 zile la unul stabilit de către ambele părți, cu monitorizarea în continuare a debitorului.
 • în cazul în care clientul nu se conformează cerințelor creditorului, înregistrând în continuare restanțe la plata creditului, Organizația este în drept, după transmiterea/recepționarea de către debitor, să transmită unei persoane terțe dreptul de încasare a creanțelor aferente contractului de credit, precum și să ceară executarea silită de către client/consumator a părții neachitate din valoarea totală a creditului, inclusiv prin adresare în instanța de judecată doar în cazul în care termenul oricăror plăți restante depășește 90 de zile de la data scadenței acestora.
 • Organizația oferă clienților săi mai multe oportunități de achitare a plăților aferente contractelor de credit, în strictă conformitate cu legislația, cum ar fi: plăți în numerar la sediul Organizației, transferuri bancare, achitări electronice prin terminal, etc.
 • în cazul în care survin situații neprevăzute care pot duce la neonorarea în termen de către client/fidejusor a obligațiilor aferente contractului de credit, cel din urmă este obligat să comunice Organizației toate circumstanțele survenite pentru a preveni situația de incapacitate de plată prin găsirea unor soluții amiabil acceptate.
 •  alte acțiuni…

Autoritatea de supraveghere privind respectarea legislaţiei cu privire la contractele de credit pentru consumatori este Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei.

Litigiile privind contractele de credit pentru consumatori pot fi soluţionate prin aplicarea procedurii de mediere.

 

CAPITOLUL IV

CONDIȚIILE DE PRESTARE A SERVICIILOR ȘI MODALITĂȚILE DE GARANTARE DE CĂTRE CLIENT A RAMBURSĂRII LA SCADENȚĂ A ÎMPRUMUTULUI

Organiziția acordă credite nebancare persoanelor fizice cu vârsta cuprinsă între 18-75 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, buletin valabil sau alt act ce confirmă identitatea acestuia și lipsa obligațiunilor/litigiilor restante față de alți creditori. Beneficiarii creditelor urmează să prezinte informații oficiale care să documenteze veniturile confirmate, obligaţiile de credit asumate şi alte informaţii disponibile  care ar putea afecta bonitatea consumatorului, potrivit prezentului Regulament,  și/sau dovada deținerii bunurilor mobile/imobile în proprietate. În dependență de suma solicită și veniturile persoanei se va cere grevarea acestor bunuri cu gaj/ipotecă în favoarea creditorului.

Organizația, la momentul acordării creditului se bazează  pe principiul rambursării creditului din venitul confirmat al consumatorului, şi nu pe recuperarea forţată din contul bunului gajat/ipotecat sau din contul modificării valorii bunului gajat, sau din contul altor active ale clientului.

Condițiile acordării creditelor este conturată în tabelul ce urmează:

CONDIȚII

 

SUMA

Buletin valabil

Vârsta 18-75

Lipsa litigiilor/datoriilor față de alți creditori

Fidejusor

surse de venit oficiale 

Bunuri mobile/imobile în proprietate a debitorului sau fidejusorului

Reședință Chișinău/Fidejusor Chișinău

Gaj/ipotecă

ZOOM CONSUM

PÂNĂ LA 40 000 LEI

+

+

facultativ

facultativ

+

facultativ

facultativ

-

ZOOM EXPRESS

PÂNĂ LA

5000 MDL 

+

+

facultativ

facultativ

+

facultativ

facultativ

-

ZOOM AUTO

PÂNĂ LA 400 000 MDL

+

+

facultativ

facultativ

+

+

facultativ

+

ZOOM IPOTECA 

PÂNĂ LA 600 000 MDL

+

+

facultativ

facultativ

+

+

facultativ

+

 

4.1 Organiziția  acordă credite persoanelor juridice cu scop lucrativ, precum și persoanelor fizice ce practică activitate de întreprinzător ( ÎI, GȚ).

4.2 Condițiile acordării creditelor pentru persoanele juridice este conturată în tabelul ce urmează:

CONDIȚII

 

Suma maximă

Scopul

Prezentarea documentelor care confirmă cash flow lunar 4X angajamente debitoare

Lipsa litigiilor/datoriilor față de alți creditori

Gradul de îndatorare maximal (inclusiv suma finanțată)

Fidejusiunea fondatorilor/beneficiarului efectiv/sau altor persoane

Gaj/ipotecă și/sau bunuri mobile/imobile în proprietate

ZOOM BUSINESS circulante/dezvoltare

Echivalentul în MDL a 25.000 EUR

Completarea mijloacelor circulante

+

facultativ

Nu mai mare de 1/15

+

+

ZOOM BUSINESS investitional

Echivalentul în MDL a 50.000 EUR

Investiție imobil, utilaj, tehnică

+

facultativ

Nu mai mare de 1/20

+

+

Factoring intern cu regres

Ecivalentul în MDL a 5.000 EUR

Finanțarea facturilor

+

facultativ

Nu mai mare de 1/10

+

+

 

4.3 Dacă în tabel la criteriile acordării este specificat facultativ, aplicarea condiției date nu este obligatorie, dar constituie un avantaj pentru creditor. Astfel în cazul în care alte criterii lipsesc la beneficiar, condiția unde e specificat facultativ devine obligatorie.

4.4 Derogări de la criteriile de acordare, precum și sumele per fiecare produs în parte menționate mai sus, se admit doar în cazul oferirii unei garanții mobile/imobile sau aprobării de către organele de conducere a unității.

4.5 Debitorul/Codebitorul după caz, garantează rambursarea creditului la scadență sau conform graficului rambursării prin cesionarea veniturilor salariale sau alte venituri, precum și tot patrimoniul său atât grevat cât și negrevat. Totodată în cazul în care a garantat un fidejusor, el răspunde solidar și total cu debitorul cu patrimoniul său până la rambursarea totală a împrumutului.

CAPITOLUL V

REFUZUL CERERILOR DE SOLICITARE A CREDITELOR

 

 1. Refuzul cererilor de credit.

Refuzul cererilor de credit reprezintă respingerea solicitării Clientului de a i se oferi creditul solicitat.

Informația referitor la refuz se comunică, clientului verbal sau prin sms. 

Organizația poate lua decizia cu privire la refuz:

- la momentul depunerii cererii de credit – în cazul în care clientul nu corespunde criteriilor de selecție ale companiei;

- după analiza cererii – la momentul constatării incapacității de plată a clientului sau dacă clientul nu corespunde criteriilor de selecție ale companiei;

-        la momentul  unei cereri aprobate - în cazul în care clientul nu se prezintă la semnarea contractului timp de 7 zile calendaristice.   

 

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

 

6.1 Prezentul Regulament intră în vigoare la data semnării lui și prevederile lui sunt obligatorii atât pentru personalul Organizației cât și pentru clienții acesteia.

6.2 Toate Contractele de credit/împrumut încheiate până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament se execută conform actelor normative în baza cărora au fost încheiate și erau valabile la data perfectării și încheierii lor.

6.3 Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toate subdiviziunile Organizației, indiferent de perioada creării acestora. 

6.5 În funcție de necesitatea apărută, pentru asigurarea bunei funcționari a Organizației, precum și la cererea clienților, administratorul este abilitat cu dreptul de a adopta decizii care deviază de la prevederile prezentului Regulament.

 

 

Aplicați acum

Acum nu mai trebuie să aștepți în linie pentru a obține un împrumut pentru bunuri de larg consum sau pentru servicii de finanțare. Completați o cerere și primiți bani în câteva minute.